കവിത : ചേർച്ച

ചേരയെന്ന് ചിരിച്ച്
എക്കാലവും
മാറ്റി നിർത്തുമ്പോഴും
നീർക്കോലിയെന്ന് നിസ്സാരിച്ച്
പണ്ടുമുതലേ
തള്ളിപ്പറയുമ്പോഴും
ഓർക്കണമായിരുന്നു

പെയിന്റിംഗ് - അജയ് ശേഖർ

പെയിന്റിംഗ് – അജയ് ശേഖർ

അതിന്റെ പേരിൽ
അതുങ്ങളെന്നേലും
ചേരുംപടി ചേർന്നേക്കുമെന്ന്.

ഇന്നിപ്പോൾ
ആ ചേർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ
അതും പറഞ്ഞിത്ര
മൂക്കാനെന്തിരിക്കുന്നു
മൂർഖാ
അണലീ
ശംഖുവരയാ
ഇരുതലമൂരീ
വെള്ളിക്കെട്ടാ
പെരുമ്പാമ്പേ
രാജവെമ്പാലേ

ഒന്നു കാണിച്ചു തരാമോ
ചരിത്രത്തിലെ നിങ്ങടെ
ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി ഫോട്ടോയിൽ
ഞങ്ങടെ തല കൂടി

പിന്നെന്താണ്
ഇപ്പമിത്രസൂക്കേട്

Top