ബാസിൽ ഇസ്‌ലാം

Get In Touch
  • Email: mail2baasie@gmail.com
  • Phone:
  • Social Media:
About the Author

ഡൽഹി ജാമിഅഃ മില്ലിയ ഇസ്‌ലാമിയ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദം. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി.