70 വർഷത്തിന്റെ സ്വയം വിലയിരുത്തലും വിമർശനവും സാധ്യമാകട്ടെ. 70 വർഷത്തിന്റെ സാമൂഹിക വിശകലനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ “പച്ചപ്പിന്” ഗുണകാംഷയോടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

Top