1905 – ആദ്യ ബംഗാൾ വിഭജനം,1943 – ബംഗാൾ ക്ഷാമം,1947 – ഇന്ത്യ – പാക് /ബംഗാൾ വിഭജനവും കലാപങ്ങളും,1965- ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം,1971- ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം,1974- ബംഗ്ലാദേശ് ക്ഷാമം,1983-നെല്ലി കലാപം പിന്നെ അസംഖ്യം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും വംശീയ കലാപങ്ങളും. ഇതിനൊക്കെയിടയിൽ പെട്ട് ചിതറി തെറിച്ച് പോയ, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അതിജീവിച്ച മനുഷ്യരോടാണ് നമ്മൾ ”ആധാരം” ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഹിന്ദു ആണേൽ പൗരത്വം കൊടുക്കുമത്രേ!!! ഇതൊക്കെയാണ് സംഘപരിവാർ 2019-ലേക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന തുറുപ്പ് ചീട്ടുകൾ

Top