ഹോട്ടലാണെന്ന് കരുതി ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറിയ പെങ്കുട്ടിയോട് ബാർബർ – വെളുപ്പിക്കണോ മുടി കറുപ്പിക്കണോ പെങ്കുട്ടി – വെളുപ്പിക്കണം, ഡൂളും, അഴിമുഖോം സി.പി.എമ്മിനെ വെളുപ്പിക്കും പോലെ വെളുപ്പിക്കണം ബാർബർ #PinarayifiedMedia

Top