സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനും അഭിപ്രായം പറയാനും കെല്പുള്ള മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാൻ, അവരുടെ അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളുടേയും തങ്ങളുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റേയും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന, മേധാവിത്ത മനോഭാവം പേറുന്ന ഈ മനുഷ്യസംഗമ കൂട്ടത്തേക്കാൾ എത്ര മാന്യനാണ് ജവഹർ!

Top