സ്വത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടരുതെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്, കാരണം ഒരു ഉറുമ്പും, പാമ്പും, പട്ടിയും പൂച്ചയും എന്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഈ ലോകത്ത് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടരുത് എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടും വ്യക്തിതലത്തിൽ ആ നൈതികത ശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടും.ഒരു മരവും മുറിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ,

Top