സൈന്യവും പോലീസും സുരക്ഷയൊരുക്കിയിട്ടും സർക്കാർ മിഷനറികൾ വ്യാപകപ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും നാം നമ്മുടേതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാശ്മീരിലെ ഇന്നത്തെ പോളിംഗ് ശതമാനം 12.86%…

Top