സിപിഎമ്മിന്റെ അക്രമരാഷ്ട്രീയമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ട അക്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വശക്തികൾ എന്തുകൊണ്ടാണു വൻവിജയം നേടുന്നത്? അപ്പോൾ, അക്രമം അല്ല കാര്യം; ആരെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

Top