സവർണ്ണ സ്ത്രീയുടെ ലിംഗത്തിന് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നാൽ മീഡിയയും വനിതാ കമ്മീഷനും ഉണർന്നിരിക്കും… അത് രമചേച്ചി ആയാലും. ദളിത് സ്ത്രീയുടെ കറുത്ത ലിംഗത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും… ദളിത് സ്ത്രീകളുടെ വിലാപം ആര് കേൾക്കാൻ…. സവർണ്ണ സ്ത്രീകളുടെ ലിംഗത്തിന് പൊതു സമൂഹം കാവൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും….

Top