സത്യം പറഞ്ഞാ ലാസർ ഷൈനെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വിഷമം. ലാസറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നെ, അമ്മാതിരി ആഘോഷായിരുന്നില്യോ! ആഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വിജ്രംഭിതാവസ്ഥയിൽ ആരായാലും പറഞ്ഞു പോകുo “ഒരു കഷ്ണം തുണി തരൂ” എന്നൊക്കെ. ആർത്തവത്തെ കൽപ്പനയിലൂടെ മാത്രം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ആ കഷ്ണം തുണിയിലെ ഇരുമ്പിന്റെ ചവർപ്പാർന്ന ഉളുമ്പു നാറ്റമൊക്കെ എങ്ങിനെയറിയാനാ?.

Top