സഖാവ് സാനു ബദർ ദിനം അനുസ്മരിച്ചു വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വാക്കുകൾ ഗെയിൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തക സഖാക്കൾക്ക് അന്ന് അന്നം ഇറങ്ങില്ല.കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന നോമ്പ് കാലത്ത് പരസ്യമായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വിപ്ലവമായി കാണുന്ന സഖാക്കളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബദർ ദിനമൊക്കെ ഓർത്ത് പോകും.അതാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ വർഗീയ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ശക്തി.

Top