സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക-മനുഷ്യാവാകാശ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തുന്ന ആസൂത്രിത റെയ്ഡുകൾക്കെതിരെ അണിനിരക്കുക.. അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുക….

Top