ശുദ്ധിവാദങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമല്ല. ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണവ. പൊതുവിടങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇന്ന് ചെറുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതിലുകൾ നമ്മുടെ പൊതുവിടങ്ങളെ വിഴുങ്ങും. ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ജാതിമതാതീതമായ അനന്തസ്നേഹത്തിന്റെയും ആകാശങ്ങളിൽ വെറിയുടെ വിത്തെറിയും.

Top