വർഗ്ഗീയതക്കെതിരെ എന്നു പേരിട്ടു നടക്കുന്ന ജാഥയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് “ഞങ്ങൾ / ഞാൻ വർഗ്ഗീയവാദി അല്ല ട്ടോ” എന്ന വിലാപം….😊😊 ഈശ്വരാ…ഒരു ശത്രുവിനും ഈ ഗതി വരുതരുതേ…

Top