വേളിയിൽ നിന്നും 18 വള്ളങ്ങളിലായി എന്റെ സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള150 ഓളം ചെറുപ്പക്കാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ആnൻമുളയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. തീരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 1000 ൽ ഏറെ ചെറുപ്പക്കാർ രക്ഷാ ഭൗത്യത്തിലാണ് ,ദുരന്തങ്ങളെ ചങ്കുnപ്പോടെ നേരിട്ടവരാണ് നമ്മൾ , എല്ലാവരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അഭിമാനത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങൾക്കായി കടലോരം കാത്തിരിക്കുന്നു

Top