വീട് വിട്ടു ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് മധു പട്ടിണി ആയതെന്നും അല്ലാതെ ആദിവാസി വീടുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിനു കുറവില്ലെന്നും പറയുന്ന ആനത്തലവട്ടം… ഇവനൊക്കെ ആണ് പറയുന്നെ ഇടതുപക്ഷം ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഉലത്തുന്നു എന്ന്

Top