#വില്ലുവണ്ടി__നീതിയുടെ_പ്രതീകം !! – “കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരിക പ്രതീകം ഫ്യൂഡൽ കലാരൂപമായ #കഥകളിയുടെ തലയല്ല, അയ്യങ്കാളിയുടെ #വില്ലുവണ്ടി രൂപമാണ് ” – കെ.ഇ.എൻ.കുഞ്ഞഹമ്മദ്

Top