വലതു പക്ഷ വ്യതിയാനം ,വലതുപക്ഷം ,വർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയം ഒഞ്ഞു പോയേടാ മരയോന്തുകളേ…. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇടതുപാർട്ടികളും കോൺഗ്രസടക്കമുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്നൊക്കെയുള്ള വേർതിരിവ് ക്യൂബ മുകുന്ദൻ മാരായ ചില ബോറൻമാരോട് പറഞ്ഞാ മതി

Top