രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ രഹസ്യമായിട്ടല്ലാതെ പരസ്യമായി അങ്ങാടിയിൽ വെച്ചാരെങ്കിലും നടത്താറുണ്ടോ?.സി.പി. എം ഒരുമുന്നണി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ലീഗ്- എസ്.ഡി.പി.ഐ ചർച്ച മാത്രം പ്രശ്നമാവുന്നതെങ്ങനെ?.

Top