“രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള കാശ്മീരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരുകളോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം” മലപ്പുറത്തെ പോലീസ് അറിയണ്ട.സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ 124 A കേസ് എടുക്കും.

Top