രണ്ട് ദിവസമായി ദൈവതുല്യരായി നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേയും കൊല്ലത്തേയുമൊക്കെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികളുമായി ആണ് അവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും കരകയറിയിട്ടില്ലാത്ത തീരദേശം വറുതിയുടെ നാളുകൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റേയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടേയും ശ്രദ്ധ അവർക്കും ആവശ്യമാണ്.

Top