യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെയാണ് ബാണാസുര ഡാം തുറക്കുന്നത്. അല്ല ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആവശ്യമില്ല കാരണം കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് ആദിവാസികളെയാണ്. #ചാനൽ നിലവിളി കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ

Top