മോദി ഭള്ളുകൾ – ഭാഗം രണ്ട് 1) ബാംഗ്ലൂരിനെ കൊണ്ഗ്രെസ്സ് മാലിന്യ നഗരമാക്കി എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൃത്തിഹീനമായ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത്. വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മൈസൂരും

Top