മൂന്ന് ചാക്ക് അരി മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചല്ലേ, നാട്ടുവാസികളായ മലയാളികളുടെ ആൾകൂട്ട നാട്ടു നീതി ഒരു ആദിവാസിയായ മധുവിനെ തല്ലി കൊന്നത്. ആ മാനദണ്ഡം വെച്ച് അവരുടെ മണ്ണും വിഭവങ്ങളും മുഴുവനായി മോഷ്ടിച്ച പ്രബുദ്ധ മലയാളി ബോധത്തെ അവർ എത്ര പ്രാവശ്യം തല്ലി കൊല്ലണം.പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ കാട്ടു നീതി എന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രാഥമിക നീതി ബോധം നമ്മുടേത്തിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ അവർ അത് ചെയ്യില്ല.

Top