‘മൂന്നാംലിംഗം’ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ആണും പെണ്ണും കഴിഞ്ഞു അവർ മൂന്നാമതാകുന്നു എന്നതല്ല, ട്രാൻസ് ജൻഡർ എന്നത് ആണും പെണ്ണും പോലെ മറ്റൊരു ‘ലിംഗ’ മായി മാറുന്നു എന്നതാണ്. അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നത് അതിന്റെ ‘വിമതത്വം’ കൂടിയാണ്.

Top