മുസ്ലിം ലീഗിനെ ‘വർഗ്ഗീയ പാർട്ടിയും’ ഇതര മുസ്ലിം സംഘടനകളെ മത രാഷ്ട്ര വാദികളോ, മത തീവ്രവാദികളോ ആയി മുദ്രകുത്തികൊണ്ടു മാത്രമേ കേരളത്തിലെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിന്റെ “സ്റ്റാൻഡേർഡ്” നിലനിർത്താനാകു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസിലായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനർത്ഥം, കേരള മോഡൽ പുരോഗമനം സംഘർഷപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം സംഘടനകളോടല്ല, മറിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപരതയോടും സമുദായികതയോടും ആണെന്നാണ്. ഇതാവട്ടെ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ “വ്യത്യാസത്തെ” ഉൾകൊള്ളാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ജാതിബോധവുമായി കണ്ണിചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

Top