മുത്വലാഖ് വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷക വേഷം കെട്ടി കേന്ദ്രത്തിൽ മോഡി തന്റെ റോൾ നിര്വഹിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുണ്ടുടുത്ത മോഡി തന്റെ റോൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് വിഷയത്തിൽ നമ്മുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്

Top