മഴയത്ത് ചോരുന്ന തന്റെ വീട്ടിലിടാൻ/കോഴിക്കൂട് മൂടാൻ ‘ആ ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങെടുത്തോണ്ട് വാടേ..’ എന്ന് ദലിതർ കോളനിയിലിരുന്ന് അർജന്റീന ഫാൻസിനെ കോനയടിക്കുമ്പോ അവിടെ കേറി സെന്റിമെൻസ് വായിക്കുന്ന പട്ടിണിക്കച്ചവടക്കാരെ ഉങ്കള്ക്കൊന്നും കൊഞ്ചംകൂടി ഉളുപ്പ് കെടയാതാ…

Top