മഴക്കാല പട്ടിണി എല്ലാവർഷവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മഴക്കാലം ഏത് വർഷത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ദുരന്തമായിക്കും ആദിവാസികൾ അനുഭവിക്കുക. ഇതിനു കാരണം ആധാറിന്റെ ഉപയോഗം കർശനമാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ റേഷൻ അരി വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആധാർ വേണം കൂടാതെ ഫിങ്കർ പ്രിന്റ് യന്ത്രത്തിൽ പതിക്കണം . ഫിങ്കർ പ്രിന്റ് പതിഞ്ഞില്ലെ അരി കിട്ടുകയില്ല.

Top