മലയാള വംശീയതയും, ജാതീയതയും, മറ്റു നിരോധന ബോർഡുകളും മാറി ഒന്നാകുന്നു എന്ന ചിന്ത ഇതുവരെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം ആയിട്ടില്ല…

Top