മലയാളത്തിലെ മഹാ നടന്മാരും താര രാജാക്കന്മാരും കേരളത്തിന്റെ പൊന്നോമന സ്വത്തുക്കളും ആയ നടീ നടന്മാർ എല്ലാവരും കൂടി ഇമ്മിണി വല്ല്യ 10 ലക്ഷം കൊടുത്തു.. എന്ത് നല്ല അമ്മയും മക്കളും

Top