മലപ്പുറം പ്രെസ്സ് ക്ലബിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിൽ പ്രതി സ്ഥാനത്തു DYFI ക്കാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പത്രപ്രവർത്തകർ എന്ന സംഘികളുടെ മൂട് താങ്ങികൾ അതൊരു അന്തി ചർച്ചയുടെ വിഷയമാക്കി അന്നേ ദിവസം എങ്കിലും മുഴുവൻ ചാനലുകളും ചർച്ച ചെയ്തേനെ.പ്രതികൾ സംഘികൾ ആയപ്പോൾ അവർക്കു പോലും അതൊരു മുഖ്യ വിഷയമായില്ല.

Top