മറക്കണ്ട, 2018 February 4 ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ കേരളം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ജാതി മതിൽ ഉയർത്തി ജാതീയത ഉറപ്പിച്ചു ജാതി വിരുദ്ധ ദലിതരെ അടിച്ചമർത്തിയ ദിവസം ആണ്.

Top