മധുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലെ കുറ്റാരോപിതരായി ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ചാൽ ബി.ജെ.പി, സി.പി.എം, കോണ്ഗ്രസ്സ്,മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

Top