മധുവിനെ ആദിവാസിയെന്നു വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കനത്ത വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വന്നല്ലോ . യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വത്വത്തെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടു ള്ള ഹിംസ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇടതു പക്ഷ മാണല്ലോ .ആ ബോധത്തെയല്ലേ മമ്മൂട്ടി പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.

Top