ഭരണഘടനാ ധാര്മികതയിലുള്ള അമിത പ്രതീക്ഷകളിലും ,നവോഥാനത്തിന്റെ ‘ ഭൂതകാലകുളിരിലും ‘ അധികം അഭിരമിക്കാതെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും, വ്യത്യാസങ്ങളെയും ഉൾകൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണ് കീഴാള പക്ഷത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ടത്. അതിനു സഹായകരമായ ചില സൂചനകൾ 1919 ലെ പൗര സമത്വ പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് .

Top