ഭയം എന്നതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപാടായി കണ്ടു കൂടെ? മുസ്ലിംങ്ങളെ ഭയക്കാൻ ലെജിറ്റിമേറ്റായ കാരണം ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർക്ക് പക്ഷെ മുസ്ലിംങ്ങൾ തിരിച്ചു ഭയം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമായി തോന്നുന്നതെന്തുകൊണ്ടാവാം?

Top