ബാബരി പള്ളിക്ക് പകരം പള്ളിക്കൂടം മതി എന്നു പറയുന്നതും, പള്ളി നിന്ന സ്ഥലത്ത് രാമന്റെ പേരിൽ ക്ഷേത്രം വേണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്..

Top