ബലിദാനിയായി മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയും വെച്ച് കോടി പുതപ്പിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗം ഓർമയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഘികൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പോലെ കേരളത്തിൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലകൾ സംഘടിപ്പിക്കാത്തത്. അല്ലാതെ ചിലർ കരുതുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ സംഘികൾ മനുഷ്യന്മാരായത് കൊണ്ടല്ല….

Top