ഫൂലന്റെ അനുഭവ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ സവർണ്ണ-ദളിത് സംഘർഷങ്ങളുടെ വാങ്മയ ഭൂപടമാണ് നമ്മുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിൽക്കാലത്തു, ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയ ഭൂമിയിൽ കാൻഷിറാമിനും മായാവതിക്കും വിപുലമായ ദളിത് ബഹുജന പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായകരമായത് ഇത്തരം അനുഭവമണ്ഡലങ്ങളാണ്”.

Top