ഫാറൂഖ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറിനു കീഴിൽ (കോളേജിന്റെ നേർ പരിപാടി അല്ല ) നടന്ന ഒരു ആഘോഷത്തിൽ സൂഫിയാനാ കൺസർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു വന്ന വിലക്കിനെ കുറിച്ച് ഈയുള്ളവൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. സൂഫിസവുമായും സൂഫീ സംഗീതവുമായും കമ്മറ്റിയിൽ ചിലർക്കുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായിരുന്നു അതിനു കാരണം. അതിലുള്ള വിഷമം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായി . എന്നാൽ അത് പുറത്തറിയിച്ചതോടെ വന്ന ചില അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു രസകരം.

Top