ഫലത്തിൽ ലിബറൽ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, കേരളീയ ആധുനികതയുടെ ഫ്രെയിമിൽ പെടാത്ത ‘അദറിനെ’ തിരെയുള്ള ആക്രമണം മാത്രമാണ് ഫാറൂഖിനെതിരെ നടക്കുന്നത്. മറിച്ചല്ലാത്തതിനാലാണ് സമാന കേസുകളിൽ ഈക്വൽ പ്രതിഷേധ തളളിച്ച നാം കാണാത്തത്.

Top