പർദയിട്ട പെൺകുട്ടി എന്നും പുരോഗമന ലോകത്തിന്റെ തീരാവേദനയാണ്.. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ചൂടു പോലും അതിലേക്ക് സമീകരിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഖബറിനോട് ഉപമിച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് മുസ്ലിം വിമൺസ് ഫോറം അദ്ധ്യക്ഷ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ആ വേഷത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെയും, തെരഞ്ഞെടുത്തവരയും അപമാനിക്കുന്നതാണ്.

Top