പൂന പാക്റ്റ്ന് മുൻപായി അംബേദ്കർ- ഗാന്ധി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന രണ്ടാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാലാ ടീസർ സീനിൽ കാണാം ~ MH 09 PR 1931~ സെപ്റ്റംബർ 1931 നാണ് രണ്ടാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം നടന്നത്.അതിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട പൂന റെസൊല്യൂഷൻ PR എന്നതിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Top