പശുവിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലീങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന ‘പരാതി’ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയാലും ഇസ്ലാമിന്രെ പേരിൽ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നു എന്നത് ബോറടിക്കാത്ത കിനാശേരി.

Top