പരിസ്ഥിതിയെന്നാൽ മരം മാത്രമാണെന്നും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമെന്നാൽ മരം നടലാണെന്നുമുള്ള മരചിന്തകൾ മാത്രമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഉരുൾപൊട്ടിയും മണ്ണിടിഞ്ഞും വെള്ളംപൊന്തിയും നമ്മളിങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

Top