ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരുകൂട്ടരെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് രാഷ്ട്രീയമല്ലേ? കേരളം ഡാ, കേരളം ഡാ എന്ന് പറയുമ്പോളും ഇമ്മാതിരി വിശകലനങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നല്ലോണമുള്ള നാടാണ് കേരളം എന്നും കൂടിയോർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Top