നിസ്കരിയ്ക്കാനെന്തിനാണ് പള്ളി എന്ന ആ കോടതിയുടെ ചോദ്യം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇന്നലെ വരെ ഇവരെന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിയ്ക്കാതെ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിസ്കരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ, ഇന്ന് ആ ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ച് വെയ്ക്കുന്നതാണ്, “നിസ്കരിയ്ക്കാനെന്തിനാണ് പള്ളി”. എപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിച്ച് വെയ്ക്കാവുന്ന, ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള എത്ര ആയിരം സെക്യുലർ വാളുകൾക്കിടയിലാണ് ഇവിടെ മുസ്ളീം ജീവിതം.ഇനിയും ഈ സെക്യുലറിസത്തെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ? പടപ്പുകൾക്ക് പടച്ചവൻ മാത്രം തുണ…

Top