നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിപ്ലവം കാണിച്ചാലും പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ അന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ വേദിയിൽ നിന്ന് മാരാമൺ കൺവെൻഷനോ മർത്തോമ പള്ളിക്കോ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്നേ ഞങ്ങൾ പറയൂ. കാരണം മൂത്തംപ്ലാക്കൽ ഇട്ടി വർഗീസ് എന്ന സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഉപദേശിയുടെ “ദുഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം” പാടി കരഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചന്റെ “അപ്പനില്ലേ തിന്താരാ” പാടി കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ.

Top